Adresa:
U Elektrárny 3030/1,
695 23
  HODONÍN
Tel: 511 102 371
E-mail: zkusebna@zkusebna.cz
www: zkusebna.cz

Kurzy - školení

KURZY, ŠKOLENÍ, REKVALIFIKACE

Ve spolupráci s Elektrotechnickým cechem Hodonín provádíme kvalifikacní kurzy, zkoušky a periodická prezkoušení podle vyhlášky 50/78 Sb. , pro organizace i jednotlivce.

 

AKTUALITY ELEKTROTECHNICKÉHO CECHU HODONÍN

Elektrotechnický cech  byl založen 17. b?ezna 1993  registrací na  ministerstvu vnitra ?R.  Vznikl transformací  z d?íve ustanovené  místní pobo?ky  brn?nského  Moravského svazu elektrotechnik?. Elektrotechnický cech  má, sídlo v budov?  SOU Jilemnického 2, 695 03 Hodonín. Nejvyšším orgánem je Rada cechu ,  zvolená  valnou hromadou. Za Cech jedná   cechmistr a  jeho zástupce. Cechmistrem byl  zvolen  Hans-Jurgen Hofer,  zástupcem cechmistra se stal   Ing. Karel Sovák. Valná hromada 16.05.2013 schválila zprávu o hospoda?ení za rok 2012  a potvrdila stávající  Radu cechu i pro další období.

I?: 48846660,   Cech není plátce DPH.   

 

V rámci naší ?innosti p?ipravujeme

 

         ODBORNÝ SEMINÁ? ELEKTROTECHNIK?

 

se zam??ením  na provoz, požární bezpe?nost elektrických za?ízení a aktuální zm?ny norem a legislativy

 

                      ve ?tvrtek  15. kv?tna  2014

 

 v KD obce Prušánky.  

 

                      Program seminá?e p?ipravujeme formou kontaktních p?ednášek.

 

 Ob?d bude v nám všem známé restauraci U Schotl?. Odpoledne ve znamení p?ednášek a diskusí k aktuálním zm?nám norem a ostatních právních p?edpis?  hodláme  ukon?it kolem 14. hodiny. Pro ty, kte?í budou mít zájem o zkoušku podle §14 vyhl. ?ÚBP ?. 50/78Sb.  bude pokra?ovat p?íprava na zkoušku. Zkouškovým dnem bude pátek 16. kv?tna 2014.

Cena :  680 + 142,8 = 823,- K? p?evodem. Množstevní sleva 2 + 1 zdarma pro firmy.   VS : 2014051, KS : 0308, SS : vaše I?

 

 

 

U pokladny vstupné vybírá Elektrotechnický cech Hodonín, který není plátce DPH. Vstupné na míst? v hotovosti bude 740,- K?, pro nezam?stnané a duchodce 200,- K?.

P?ipravíme  dle vašeho zájmu : 

 

Rekvalifika?ní kurz vyhlášky ?úbp ?.50/1978Sb.    

                                                                                        

 

 

 

                                    Aktuální nabídka, je zajišt?na – školení a zkouška § 6, 7, 8 a 10

 

 

 

 P?ednášky :

   11.04.2014              p?ednáší Ing. Sovák., P. Vašíšek,

                                         

 od 7.15  hod.                    u?ebna  JmA Hodonín               

                                            Lipová alej 1, Hodonín

Zkouška :v.50/78, §14

 14.04.2014

 08.30 - 14.00 hod.,               v u?ebn? OHK 

                                              Kasárenská 4, Hodonín

          P?ihlášky a dotazy posílejte na adresu:

 • Ing. Karel Sovák
 • Zkušebna VN a VVN E-45
 • U  Elektrárny 3030/1, 695 23 Hodonín
 • ?. ú?tu    :  767844671 /0100
 • Telefon/fax  :    511 102 371
 • I?           :  16290151 
 • DI?         : CZ5605171594
 • Cena            :   §5, 6  1000,- K?,
 •                           ostatní  (§7, 8)  obj. t?. A :   1.400,-  K?
 •                                        obj. t?. B :   1.900,-  K?
 • specialisté nad 1000 V  - p?íplatek                    400,-  K? 
 • ubytování ve dvoul?žkovém pokoji         1040,-  K?  
 • Cena p?ípravy a p?ezkoušení je uvedena bez DPH 21%.

 

     

 

 

 

    Najdete nás v areálu EHO, 30 m od hlavní brány elektrárny.

 

 

 

                  zkusebna@zkusebna.cz